សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ៣៥នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ ១៣៣នាក់

– មិនមាន ករណីស្លាប់