សុន្ទរកថាទាំងស្រុងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ថ្លែងក្នុងឱកាសអញ្ជើញប្រគល់-ទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជំនួយរបស់ឥណ្ឌា ជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនកម្ពុជា

សុន្ទរកថាទាំងស្រុងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ថ្លែងក្នុងឱកាសអញ្ជើញប្រគល់-ទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជំនួយរបស់ឥណ្ឌា ជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនកម្ពុជា។