លោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron បាននាំមុខគេក៏ពិតមែន ក្នុងការស្ទង់មតិបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារ ប៉ុន្តែ ការឈ្នះរបស់លោក Macron នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី នៅថ្ងៃអាទិត្យមិនប្រាកដទេ ខណៈសំឡេងគាំទ្រប្រកៀកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនឹងគូប្រជែងស្តាំនិយមរបស់លោក គឺលោកស្រី Marine Le Pen

លោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron បាននាំមុខគេក៏ពិតមែន ក្នុងការស្ទង់មតិបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារ ប៉ុន្តែ ការឈ្នះរបស់លោក Macron នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី នៅថ្ងៃអាទិត្យមិនប្រាកដទេ ខណៈសំឡេងគាំទ្រប្រកៀកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនឹងគូប្រជែងស្តាំនិយមរបស់លោក គឺលោកស្រី Marine Le Pen

ប្រភព៖ Reuters