កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ ប្រទេសរុស្ស៊ី បានព្រមានអង់គ្លេស ថា ប្រសិនបើអង់គ្លេស បន្តញុះញង់ឲ្យអ៊ុយក្រែន  វាយប្រហារមកលើគោលដៅ  ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី នោះរុស្ស៊ីនឹងមាន  “ការឆ្លើយតប ភ្លាមៗ”

កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ ប្រទេសរុស្ស៊ី បានព្រមានអង់គ្លេស ថា ប្រសិនបើអង់គ្លេស បន្តញុះញង់ឲ្យអ៊ុយក្រែន  វាយប្រហារមកលើគោលដៅ  ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី នោះរុស្ស៊ីនឹងមាន  “ការឆ្លើយតប ភ្លាមៗ”។

 

ប្រភព៖ Reuters