សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនលោក សៀម ភ្លុក និងបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីអនុវត្តតាមដីកានាំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរ

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២  លោក សាន សុខសីហា អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានឱ្យដឹងថា សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនលោក សៀម ភ្លុក និងបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីអនុវត្តតាមដីកានាំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរ។