កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់Mykolaoivបានប្រើប្រាស់មីស៊ីលបាលីស្ទីកTochka-U ក្នុងការវាយប្រហារដែលដាក់គោលដៅលើមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុង Kherson

កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់Mykolaoivបានប្រើប្រាស់មីស៊ីលបាលីស្ទីកTochka-U ក្នុងការវាយប្រហារដែលដាក់គោលដៅលើមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុង Kherson។  ក្រុមសិទ្ធមនុស្សនិយាយថា អាវុធប្រភេទនេះគឺពិតជាមានកំហុសធ្ងន់ ហើយមិនត្រូវបានឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមនោះទេ។ នេះបើតាមឱ្យដឹងរបស់ព័ត៌មាន RIA របស់រុស្ស៊ី។