សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ កន្លងមកខ្ញុំបង្ហោះរូបភាពតាមគណនីឈ្មោះតាសាញ់។ ចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំប្រើប្រាស់គណនីផ្លូវការនៃinstagram របស់ខ្ញុំដែលមានរូបភាពដូចភ្ជាប់ជាមួយ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ កន្លងមកខ្ញុំបង្ហោះរូបភាពតាមគណនីឈ្មោះតាសាញ់។

ចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំប្រើប្រាស់គណនីផ្លូវការនៃinstagram របស់ខ្ញុំដែលមានរូបភាពដូចភ្ជាប់ជាមួយ។