ចក្រភពអង់គ្លេស បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា ជំនួយយោធាប្រមាណ 300 លានផោន ស្មើនឹង 375 លានដុល្លារបន្ថែមទៀត ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន រួមទាំង ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាម និងប្រព័ន្ធរ៉ាដាថ្មី ដែលលើសពីជំនួយមុនប្រហែល 200 លានផោន

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ខែឧសភា ម្សិលមិញ ចក្រភពអង់គ្លេស បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា ជំនួយយោធាប្រមាណ 300 លានផោន ស្មើនឹង 375 លានដុល្លារបន្ថែមទៀត ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន រួមទាំង ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាម និងប្រព័ន្ធរ៉ាដាថ្មី ដែលលើសពីជំនួយមុនប្រហែល 200 លានផោន។

ប្រភព៖ Reuters