អ៊ុយក្រែន  បានអំពាវនាវ ឱ្យ ចិន ជួយសម្របសម្រួលអោយមាន បទ ឈប់បាញ់  រវាង ក្រុងកៀវ និង ក្រុងមូស្គូ ហើយ ដើរតួ ជាអ្នក សម្របសម្រួលសន្តិសុខ សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀង មួយនេះ

អ៊ុយក្រែន  បានអំពាវនាវ ឱ្យ ចិន ជួយសម្របសម្រួលអោយមាន បទ ឈប់បាញ់  រវាង ក្រុងកៀវ និង ក្រុងមូស្គូ ហើយ ដើរតួ ជាអ្នក សម្របសម្រួលសន្តិសុខ សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀង មួយនេះ។

 

ប្រភព៖ SCMP