កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ លោក Baerbel Bas ប្រធានសភាអាល្លឺម៉ង់ បានជួបជាមួយ លោក Volodymyr Zelenskyy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន ក្នុងទីក្រុង Kyiv ដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 និងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអាវុធផងដែរ

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ លោក Baerbel Bas ប្រធានសភាអាល្លឺម៉ង់ បានជួបជាមួយ លោក Volodymyr Zelenskyy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន ក្នុងទីក្រុង Kyiv ដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 និងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអាវុធផងដែរ។

 

ប្រភព៖ CNA