ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ។