តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២។