ថ្ងៃនេះ មិនមានករណីឆ្លងថ្មី ករណីជាសះស្បើយ ១នាក់ និងមិនមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នោះទេ

ថ្ងៃនេះ មិនមានករណីឆ្លងថ្មី ករណីជាសះស្បើយ ១នាក់ និងមិនមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នោះទេ។