សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីវិធានការការពារជាមុននូវការចម្លងជំងឺអុតស្វា ( Monkeypox )

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីវិធានការការពារជាមុននូវការចម្លងជំងឺអុតស្វា ( Monkeypox )។