សរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

​​ សរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២៖

ករណីឆ្លងថ្មី ០នាក់

ករណីជាសះស្បើយ ០នាក់

ករណីស្លាប់ ០នាក់