កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ លោក Antonio Guterres ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិ បានប្រាប់ឱ្យដឹងថាផលលំបាកនៃការបំពានរបស់រុស្ស៊ី លើអ៊ុយក្រែន សម្រាប់ពិភពលោកនឹងកាន់តែលំបាកទៅៗ ដោយវានឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សប្រមាណ 1.6 ពាន់លាននាក់

កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ លោក Antonio Guterres ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិ បានប្រាប់ឱ្យដឹងថាផលលំបាកនៃការបំពានរបស់រុស្ស៊ី លើអ៊ុយក្រែន សម្រាប់ពិភពលោកនឹងកាន់តែលំបាកទៅៗ ដោយវានឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សប្រមាណ 1.6 ពាន់លាននាក់។

ប្រភព៖ CNA