គោលដៅស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ត្រូវបានរុស្ស៊ីកំពុងវាយប្រហារ ដើម្បីបំភ័យពិភពលោកឱ្យយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងបើកសមុទ្រខ្មៅឡើងវិញ តាមលក្ខខណ្ឌរបស់ទីក្រុងមូស្គូ

គោលដៅស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ត្រូវបានរុស្ស៊ីកំពុងវាយប្រហារ ដើម្បីបំភ័យពិភពលោកឱ្យយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងបើកសមុទ្រខ្មៅឡើងវិញ តាមលក្ខខណ្ឌរបស់ទីក្រុងមូស្គូ។

ប្រភព៖ CNA