កាលពីរសៀល នៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះ ប៉ូលិសសម្ងាត់អាមេរិក បានចាប់បោកស្ត្រីជាបាតុករម្នាក់ផ្ដួលទៅលើដី ខណៈដើរចូលក្បួនរថយន្ដលោក ចូ បៃដិន

(ឡូសអាន់ជែលឡែស)៖កាលពីរសៀល នៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះ នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលទ្វីបអាមេរិក ក្រុមបាតុករតវ៉ាជាច្រើននាក់ បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ា ក្នុងទីក្រុង ឡូស អាន់ជែលឡែស ប៉ូលិសសម្ងាត់អាមេរិក បានចាប់បោកស្ត្រីជាបាតុករម្នាក់ផ្ដួលទៅលើដី ខណៈដើរចូលក្បួនរថយន្ដលោក ចូ បៃដិន៕

IMG_4810