(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានផ្ញើសារលិខិតជូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ អំពីការទើបកែតម្រូវថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់សម្តេច មកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពិតប្រាកដ គឺនៅថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៥២

(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានផ្ញើសារលិខិតជូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ អំពីការទើបកែតម្រូវថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់សម្តេច មកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពិតប្រាកដ គឺនៅថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៥២។