សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២