កាលពីថ្ងៃចន្ទ អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ បាននិយាយថា អង្គការអូតង់ នឹងបង្កើនចំនួនទាហានប្រមាណ 7ដង ឲ្យកើនដល់ជាង 300.000 នាក់

កាលពីថ្ងៃចន្ទ អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ បាននិយាយថា អង្គការអូតង់ នឹងបង្កើនចំនួនទាហានប្រមាណ 7ដង ឲ្យកើនដល់ជាង 300.000 នាក់ ខណៈសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនកំពុងរៀបចំអនុម័តយុទ្ធសាស្រ្តថ្មី នៅស្របពេលពួកគេពិពណ៌នាក្រុងម៉ូស្គូ ថាបានបង្កការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់អស់រយៈពេល 4 ខែនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន។

ប្រភព៖ Reuters