អតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Dmitry Medvedev បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី27 មិថុនា​ថា ការឈ្លានពានណាមួយ នៅលើឧបទ្វីបគ្រីមៀ ដោយរដ្ឋសមាជិកអូតង់ គឺស្មើនឹងការប្រកាសសង្គ្រាមលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអាចនាំឱ្យមាន “សង្គ្រាមលោកលើកទី 3”

អតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Dmitry Medvedev បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី27 មិថុនា​ថា ការឈ្លានពានណាមួយ នៅលើឧបទ្វីបគ្រីមៀ ដោយរដ្ឋសមាជិកអូតង់ គឺស្មើនឹងការប្រកាសសង្គ្រាមលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអាចនាំឱ្យមាន “សង្គ្រាមលោកលើកទី 3” ។

ប្រភព៖ Reuters