នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលសឹង្ហបុរី បានបញ្ជាក់ពីករណីក្នុងស្រុកដំបូងនៃការឆ្លងជំងឺអុតស្វា

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលសឹង្ហបុរី បានបញ្ជាក់ពីករណីក្នុងស្រុកដំបូងនៃការឆ្លងជំងឺអុតស្វា។

 

ប្រភព៖ CNA