ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦នាក់ សុទ្ធតែ ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ និងគ្មានអ្នកជាសះស្បើយ និងករណីស្លាប់ថ្មីទេ នៅថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះ។សូមបញ្ចាក់ថា មកទល់ពេលនេះ កម្ពុជាមានករណីឆ្លងថ្មីសរុបចំនួន ១៣៦.៣១៤នាក់, ករណីជាសះស្បើយចំនួន ១៣៣.២០៦ និងករណីស្លាប់សរុបចំនួន ៣.០៥៦នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦នាក់ សុទ្ធតែ ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ និងគ្មានអ្នកជាសះស្បើយ និងករណីស្លាប់ថ្មីទេ នៅថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះ។សូមបញ្ចាក់ថា មកទល់ពេលនេះ កម្ពុជាមានករណីឆ្លងថ្មីសរុបចំនួន ១៣៦.៣១៤នាក់, ករណីជាសះស្បើយចំនួន ១៣៣.២០៦ និងករណីស្លាប់សរុបចំនួន ៣.០៥៦នាក់។