លពីថ្ងៃសុក្រ អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ត្រូវបានរងការបាញ់ប្រហារ អំឡុងពេលថ្លែងសុន្ទរកថា ហើយជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរ

កាលពីថ្ងៃសុក្រ អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ត្រូវបានរងការបាញ់ប្រហារ អំឡុងពេលថ្លែងសុន្ទរកថា ហើយជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរ។