លោក Abe Shinzo អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន ទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ ៦៧ឆ្នាំ ក្រោយរងការបាញ់ប្រហារ ក្នុងអំឡុងពេលសុន្ទរកថា នៅថ្ងៃសុក្រនៅទីក្រុង ណារ៉ា ជិតទីក្រុងក្យូតូ

លោក Abe Shinzo អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន ទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ ៦៧ឆ្នាំ ក្រោយរងការបាញ់ប្រហារ ក្នុងអំឡុងពេលសុន្ទរកថា នៅថ្ងៃសុក្រនៅទីក្រុង ណារ៉ា ជិតទីក្រុងក្យូតូ។

ប្រភព៖ NHK