នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ លោក Antony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាម៉េរិក នឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃ ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក​ ជាមួយបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍

នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ លោក Antony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាម៉េរិក នឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃ ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក​ ជាមួយបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលជាតំបន់សំខាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិន និងដើម្បីស្វែងរកគំនិតថ្មីអំពីរបៀបស្តារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ។

 

ប្រភព៖ Reuters