ក្រសួងសុខាភិបាល បានក្រើនរំលឹកឲ្យការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-៩ ដែលអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចុងក្រោយនេះ ជាប្រភេទអូមីក្រុង បំប្លែងខ្លនថ្មី (BA.4 និង BA.5) ដែលមានសមត្ថភាពឆ្លងលឿនជាងប្រភេទអូមីក្រុងមុនៗ

ក្រសួងសុខាភិបាល បានក្រើនរំលឹកឲ្យការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-៩ ដែលអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចុងក្រោយនេះ ជាប្រភេទអូមីក្រុង បំប្លែងខ្លនថ្មី (BA.4 និង BA.5) ដែលមានសមត្ថភាពឆ្លងលឿនជាងប្រភេទអូមីក្រុងមុនៗ។