អគ្គនាយកដ្ឋានគយ ប្រកាសទុកពេលឱ្យម្ចាស់រថយន្តចង្កូតស្ដាំគ្មានពន្ធ ទៅចុះបញ្ជីឱ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ បើហួសរយៈពេលនេះ ត្រូវបង្ក្រាប និងរឹបអូសដោយគ្មានការលើកលែងឡើយ

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ ប្រកាសទុកពេលឱ្យម្ចាស់រថយន្តចង្កូតស្ដាំគ្មានពន្ធ ទៅចុះបញ្ជីឱ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ បើហួសរយៈពេលនេះ ត្រូវបង្ក្រាប និងរឹបអូសដោយគ្មានការលើកលែងឡើយ។