សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណ ឯកឧត្តមឧកញ៉ា សំ ប៊ន និងលោកជំទាវ ដែលបានផ្តល់វិភាគទានថវិកាចូលរួមសកម្មភាពកំចាត់មីន ដើម្បីផ្តល់សុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណ ឯកឧត្តមឧកញ៉ា សំ ប៊ន និងលោកជំទាវ ដែលបានផ្តល់វិភាគទានថវិកាចូលរួមសកម្មភាពកំចាត់មីន ដើម្បីផ្តល់សុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។