សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ថ្ងៃនេះជាខួបលើកទី៩ឆ្នាំនៃមរណភាពឪពុករបស់ខ្ញុំ(១២កក្កដា២០១៣.១២កក្កដា២០២២)។ កូនគ្មានពាក្យអ្វីក្រៅពីពាក្យនឹកពុកនឹកម៉ែនោះឡើយ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ថ្ងៃនេះជាខួបលើកទី៩ឆ្នាំនៃមរណភាពឪពុករបស់ខ្ញុំ(១២កក្កដា២០១៣.១២កក្កដា២០២២)។ កូនគ្មានពាក្យអ្វីក្រៅពីពាក្យនឹកពុកនឹកម៉ែនោះឡើយ៕