កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិយាយថា រលកថ្មីនៃការឆ្លងមេរោគ COVID-19 បង្ហាញថា មានឆ្លងពាសពេញគ្រប់ទីកន្លែង និងបានសំដែងការព្រួយបារម្ភថាវីរុសនេះ កំពុងឆ្លងរីករាដាលយ៉ាងសេរី

កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិយាយថា រលកថ្មីនៃការឆ្លងមេរោគ COVID-19 បង្ហាញថា មានឆ្លងពាសពេញគ្រប់ទីកន្លែង និងបានសំដែងការព្រួយបារម្ភថាវីរុសនេះ កំពុងឆ្លងរីករាដាលយ៉ាងសេរី។

 

ប្រភព៖ Reuter