សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយឯកឧត្តមឧបការីរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស Daniel Kritenbrink

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយឯកឧត្តមឧបការីរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស Daniel Kritenbrink ។