ថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារវិស័យទេសចរណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសថា ក្នុងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា មានការរីកលូតលាស់គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ប៉ុន្តែជាអកុសលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយ បានធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង

ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារវិស័យទេសចរណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសថា ក្នុងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា មានការរីកលូតលាស់គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ប៉ុន្តែជាអកុសលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយ បានធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង ។