កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ លោកស្រី Marina Ovsyannikova បុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ី ដែលបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការលុកលុយអ៊ុយក្រែន តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រដ្ឋក្នុងខែមីនា ត្រូវបានគេឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន នៅទីក្រុងមូស្គូ

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ លោកស្រី Marina Ovsyannikova បុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ី ដែលបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការលុកលុយអ៊ុយក្រែន តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រដ្ឋក្នុងខែមីនា ត្រូវបានគេឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន នៅទីក្រុងមូស្គូ ។

ប្រភព៖ Reuters