នៅចុងខែនេះ លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក គ្រោងនឹងនិយាយជាមួយសមភាគីចិន លោក Xi Jinping ក្នុងពេលកើតមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរ ជុំវិញរឿងតៃវ៉ាន់ផង និងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មផង ដែលកំពុងធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់

នៅចុងខែនេះ លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក គ្រោងនឹងនិយាយជាមួយសមភាគីចិន លោក Xi Jinping ក្នុងពេលកើតមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរ ជុំវិញរឿងតៃវ៉ាន់ផង និងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មផង ដែលកំពុងធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់៕

ប្រភព៖ Reuters