លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិក នឹងរៀបចំផែនការដើម្បីស្នើសុំសភានូវចំនួនទឹកប្រាក់៣៧ពាន់លានដុល្លារ សម្រាប់កម្មវិធីបង្ការឧក្រិដ្ឋកម្ម

លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិក នឹងរៀបចំផែនការដើម្បីស្នើសុំសភានូវចំនួនទឹកប្រាក់៣៧ពាន់លានដុល្លារ សម្រាប់កម្មវិធីបង្ការឧក្រិដ្ឋកម្មខណៈដែលរូបលោកក៏កំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយក្នុងចំណោមក្តីកង្វល់កំពូលនានារបស់ប្រជាជនអាមេរិកនៅមុនការបោះឆ្នោតសភាក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខ៕

 

ប្រភព៖ Reuters