មួយព្រឹកនេះ សមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍បានឃាត់ម៉ូតបាន៩០០គ្រឿង រថយន្ត៨០គ្រឿងនៅក្នងរាជធានីភ្នំពេញ

(ភ្នំពេញ) ៖ របាយការណ៍បឋម ស្តីពី ការអនុវត្តរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ នៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ចាប់ពីម៉ោង ០៧:០០ ដល់ម៉ោង ១០:០០ព្រឹក សមត្ថកិច្ចបានធ្វេីការឃាត់យានយន្តដែលល្មេីសច្បាប់បានចំនួនដូចខាងក្រោម :
១. ម៉ូតូចំនួន ៩០០គ្រឿង
២. រថយន្ត ៨០ គ្រឿង

* ម៉ូតូសរុបចំនួន ៩០០ គ្រឿង
– អត់មួក ៨៤៥ គ្រឿង
– អត់លេខ ៨ គ្រឿង
– ល្មើសសញ្ញាចរាចរ ៤៧ គ្រឿង

* រថយន្តសរុបចំនួន ៨០ គ្រឿង
– អត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ ៦៣ គ្រឿង
– បញ្ច្រាស់ទិស ៧ គ្រឿង
– អត់លេខ ២ គ្រឿង
– និយាយទូរស័ព្ទ ២ គ្រឿង
– អត់ប័ណ្ណសំគាល់យាន ១ គ្រឿង
– ល្មើសសញ្ញាចរាចរ ៣ គ្រឿង
– សំពីងសំពោង ២ គ្រឿង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *