នាយកដ្ឋានមណ្ឌលព័ត៌មាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ សូមប្រកាសបដិសេធ លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែរ

នាយកដ្ឋានមណ្ឌលព័ត៌មាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ សូមប្រកាសបដិសេធ លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែរ ០១២ ៨៣៥ ៣៨៩ ពុំមែនជាក្រុមការងាររបស់លោក យ៉ែម ណយ ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធានដ្ឋានមណ្ឌលព័ត៌មាននោះទេ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *