ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសលុបចោលការហាមអ្នកដំណើរ ឬ អ្នកដែលឆ្លងកាត់មកពីប្រទេសតំបន់អាហ្វ្រិកចំនួន១០ ចូលកម្ពុជា៕

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសលុបចោលការហាមអ្នកដំណើរ ឬ អ្នកដែលឆ្លងកាត់មកពីប្រទេសតំបន់អាហ្វ្រិកចំនួន១០ ចូលកម្ពុជា៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *