សមាគមសហភាពយន្តនៃកម្ពុជា នៅថ្ងទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សម្ពោធខ្សែភាពយន្តខ្លីប្រភេទអប់រំ ចំនួន៣

សមាគមសហភាពយន្តនៃកម្ពុជា នៅថ្ងទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សម្ពោធខ្សែភាពយន្តខ្លីប្រភេទអប់រំ ចំនួន៣ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក «រួមគ្នាដើម្បីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅកម្ពុជា»។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *