ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ប្រកាសថា មិនបំពាក់ផ្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ដែលបានទៅកែចង្កូតពីស្ដាំមកឆ្វេង នៅទីតាំងដែលក្រសួងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបើកអាជីវកម្មកែច្នៃនោះទេ ខណៈក្រុមហ៊ុនតែ ៨ប៉ុណ្ណោះ ក្រសួងបានអនុញ្ញាតិ

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ប្រកាសថា មិនបំពាក់ផ្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ដែលបានទៅកែចង្កូតពីស្ដាំមកឆ្វេង នៅទីតាំងដែលក្រសួងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបើកអាជីវកម្មកែច្នៃនោះទេ ខណៈក្រុមហ៊ុនតែ ៨ប៉ុណ្ណោះ ក្រសួងបានអនុញ្ញាតិ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *