សោកស្ដាយ កីឡាករ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា (ឃីកប៊ុកស៊ីង) លន បញ្ញា បានត្រឹមមេដៃប្រាក់

សោកស្ដាយ កីឡាករ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា (ឃីកប៊ុកស៊ីង) លន បញ្ញា បានត្រឹមមេដៃប្រាក់

សូមចូលរួមសោកស្ដាយ  កីឡាករ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា (ឃីកប៊ុកស៊ីង) លន បញ្ញា បានត្រឹមមេដៃប្រាក់ បន្ទាប់ពីបានចាញ់ កីឡាករ វៀតណាម  នៅមុននេះបន្តិច នៅព្រឹត្តិការណ៍ កីឡា Sea Game លើកទី ៣១ នៅប្រទេសវៀតណាម ។